tjänster

Vi utför risk- och konditionsbedömningar av betydelsefulla träd och inventering och skötselplanering för hela trädbestånd.

    Vid exploatering av mindre och större områden görs statusbedömning och utvärdering av bevarandevärden hos befintliga träd.

    Trädvärdering utförs enligt Alnarpsmodellen – Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd.

    Vi utför även byggledning och kontroll av trädvårdsåtgärder samt leveransbesiktning inför nyplantering.